fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Träd för en hållbar stadsmiljö

ÖBO har under året fokuserat på ekologisk hållbarhet med betydande insatser för det egna trädbeståndet. En omfattande inventering av 11 000 träd under 2023 har inte bara varit ekonomiskt lönsam, utan även avgörande för att skapa en hållbar stadsmiljö.

Träd är viktiga för en hållbar stadsmiljö, genom att de bidrar med flera ekosystemtjänster och klimatanpassningar. De ger skugga på varma dagar, förbättrar luftkvaliteten genom att ta upp luftföroreningar, fördröjer och minskar dagvatten. Träden skapar även förutsättningar för stor biologisk mångfald, för smådjur, insekter och fåglar.

Omfattande inventering

Under en inventering har trädexperter besökt alla träd på ÖBOs bostadsgårdar och gjort en bedömning av den samlade datan. Den blir ett underlag för ÖBO att på ett klokt sätt arbeta förebyggande för att ytterligare stärka trädbeståndet för framtida örebroare. Det innebär att vi kan se till att gamla träd får korrekt trädvård och att behålla trädnettot, det vill säga att vi återplanterar ett antal nya träd när vi tar ner ett sjukt träd. Totalt finns 11 000 träd i ÖBOs bestånd.

Våra träd ger ekologisk och ekonomisk nytta

En imponerande effekt av ÖBOs träd synliggörs genom i-Tree Eco ekosystemtjänstanalys. Där ser vi att träden årligen lagrar 423 ton koldioxid, vilket uppskattas generera ekonomiska vinster på 2 959 231 kronor.

Årligen minskar träden dagvattenmängden med 7 266 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 36 330 fyllda badkar à 200 liter vatten. Därmed blir trädens roll för att minska översvämningsrisk och främja en hållbar stadsmiljö tydlig.

Rätt träd på rätt plats

För att förbättra dessa ekosystemtjänster planterar ÖBO fler träd – och av olika arter – för att skapa ett större och motståndskraftigt trädbestånd. Vårt ”Plantable Spots”-projekt har resulterat i att vi nyplanterat 65 stora träd på noga utvalda platser. (Plantable spots handlar om att fylla en oönskad lucka i ett befintligt trädbestånd samt att man väljer rätt träd på rätt plats av rätt anledningar.) Dessa åtgärder har ytterligare stärkt träden som en positiv kraft för stadsmiljön. Dessutom gör vi trädvårdsinsatser för att stärka tillväxten hos de befintliga träden.

Träd längs byggnader fungerar som naturlig isolering, de reglerar temperaturen inomhus och utomhus. ÖBOs nya trädstrategi har varit central för att uppfylla byggnormer och effektivisera energianvändningen.

Vårt strategiska arbete med att integrera träd i renoverings- och nybyggnationsprojekt visar på ekonomisk lönsamhet. Men den bidrar också till att skapa hållbar och trivsam stadsmiljö för dagens och kommande generationer.

Skydda träden

ÖBO planterar alltid träd vid nybyggnation av bostäder. För att säkerställa att även nybyggda områden blir gröna och klimatanpassade arbetar vi för att:

  • bevara och skydda de befintliga träden.
  • så stora växtbäddar som möjligt byggs, även på bjälklag.
  • artval tar hänsyn till ståndort och växtbädd – rätt växt på rätt plats!
  • artvalen tar hänsyn till ÖBOs och kommunens övriga trädbestånd.
  • planering av belysning, mark, ledningar och rör tar hänsyn till trädens utbredning.

Örebro kommuns policy för träd tillämpas på alla områden som rör fastigheter och träd i företaget.

 

 

Tillbaka till ekologisk hållbarhet