fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Byggplanen 2010-2024

2010 beslutade ÖBO att genomföra en långsiktig förnyelse av Vivalla. Stadsdelen är lummig och grön och de flesta som bor här trivs alldeles utmärkt. Men husen är slitna och har en alldeles för hög energiförbrukning. De flesta hus ser likadana ut och området är väldigt stort vilket skapar en anonymitet.

En övergripande generalplan för omdaningen av Vivalla togs fram 2010.

Min gård – mitt kvarter

 • Skapa kvarter som ger lugn, trygghet och tillhörighet.
 • Öka samvaron mellan grannar.
 • Gå från stadsdelskänsla till kvarterskänsla.
 • Skapa olika rum i utemiljöerna.
 • Förtydliga och särskilja parker, skogspartier, idrottsplatser, gårdar/kvarter, parkering/gatunät.

Nya hus

 • Bygga nya hus och skapa olika boendeformer.
 • Öka variationen och valfriheten för boende med olika ekonomiska förutsättningar.
 • Öka fastigheternas värde.
 • Länka samman stadsdelen med staden.
 • Förändra de fysiska och mentala barriärerna.
 • Öka rörelsen genom nya mötesplatser.
 • Ge människor anledning att mötas.

Klimatsmart energieffektivisering

 • Investera i smarta energilösningar för att skapa god långsiktig ekonomi.
 • Låt alla ta ansvar för klimatet.

2012 – Partnerskap med Skanska

Vi inledde 2012 ett strategiskt partnerskap med Skanska som innebar att vi tillsammans diskuterade och tog beslut om de stundande renoveringarna. Den första upphandlingen gällde för 2012–2018 och den andra upphandlingen, som Skanska också vann, gäller för 2018–2023.

2012 – Mitt gröna kvarter

Visgatan, 120 lägenheter

Målet vid ombyggnationen var att ge mer utrymme för den privata sfären i boendet genom att skapa skyddade uteplatser och mindre insyn i lägenheten, men att också tydliggöra de offentliga ytorna som till exempel gården, gatan och parkeringen. Två hus revs och befintliga gårdar vändes mot varandra för att få trevligare gårdsmiljöer och skapa mindre insyn. Vi skulle också se till att husen blev klimatsmarta.

Vi rustade totalt 16 radhus, varav 10 såldes som äganderätter. Till det gröna kvarteret byggde vi också ett punkthus med fyra våningar och 16 lägenheter som skapade variation i bebyggelsen.

Vi förändrade gatumiljön genom att skapa tvärgående lågfartsgator som gav en mer stadslik miljö. Vi skapade också boendeparkeringar i direkt anslutning till den egna bostaden.

2015 – Bevarandekvarteret

Versgatan, 188 lägenheter

Husen på Versgatan rustades och återställdes till det ursprungliga utseendet som kvarteret hade när det byggdes. Gårdar och grönytor förnyades för att öka trivseln. Hustaken lyftes och tilläggsisolerades för att ge utrymme för ett nytt ventilationssystem och kök och badrum bevarades. Här fanns även stora problem med gamla markledningar som byttes ut.

2017 – Hjärstaskogen

Visgatan och Lyrikgatan, 57 lägenheter

Här gjordes en enklare renovering med ett nytt ventilationssystem och en fin, grön utemiljö. Radhusen på Lyrikgatan fick också en ny utformning på taken, så kallade pulpettak.

Radhusen på Visgatan 3 och 5 fick nya badrum medans kök och andra ytskikt behölls. Entréerna vändes ut mot gatan och det byggdes carports som gav känslan av en villagata. Radhusen såldes sedan som äganderätter för att skapa fler upplåtelseformer.

Husen på Visgatan 11, 13 och 15 fick nya tak som tilläggsisolerades. Fasaderna renoverades och inuti gjordes en helrenovering med nya kök och badrum. Husen fick också nya balkonger med integrerade förråd.

2018–2023 – Framtidens kvarter

Lyrikgatan och Krönikegatan, 465 lägenheter

Framtidens kvarter är indelat i sex deletapper. Hela projektet beräknas stå klart 2023.

 • Lyrikgatan 2–14 är klar. Här har vi rivit hus för att skapa rymliga innergårdar. Dessutom förbereder vi för att skapa en ”grön slinga” i form av en cykel- och gångväg som binder samman kvarteren i västra Vivalla. Etappen är gestaltningsmässigt en fortsättning på kvarteret Hjärstaskogen.
 • Lyrikgatan 11–21 samt Krönikegatan 20–26 blir klar under 2021. I kvarteret, som kallas Låtsasskogen, har vi anpassat lägenheternas utformning efter barnfamiljers behov, där lekparken är utformad för att fungera som ett lek- och lärandestråk på temat djur och natur.
 • Lyrikgatan 1–9 färdigställs hösten 2021. Även här har vi rivit hus för att skapa rymliga innergårdar och ge plats för den ”gröna slinga” som binder samman västra Vivalla.
 • Krönikegatan 2–18 har påbörjats och färdigställs våren 2022. Vi river hus för att få större gårdar och ge plats för den ”gröna slingan”. Vi vänder entréer och lägenheter i bottenplan får två uteplatser.
 • Krönikegatan 1–9 färdigställs hösten 2022.
 • Krönikegatan 11–25 startas våren 2022. Även här river vi ett hus för att skapa mer luft och öppenhet i kvarteret.

Utbyggnad av Vivalla centrum

Visionen är att på sikt öppna upp Vivalla centrum och ge det en framsida även mot de västra delarna av Vivalla. Planen är att Krönikegatan ska bli västra Vivallas huvudgata, med en ny torgmiljö med lokaler för olika verksamheter samt kontor. En ny upphandling görs inför projektet.

2024 – Balladgatan

Balladgatan, 281 lägenheter

Inför den här etappen görs en ny upphandling.

Tillbaka till listningen