fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Barnkonventionen är svensk lag – vad gör ÖBO?

2020 blev barnkonventionen svensk lag och för oss som bostadsbolag ska barnens bästa beaktas i alla frågor som rör barnet. Det är en viktig utmaning för oss att säkerställa barnens intressen och att vi planerar och skapar trygga och stimulerande livsmiljöer för barn att leva och utvecklas i.

Det senaste halvåret har vi arbetat med implementering av barnkonventionen internt på ÖBO och samlat de artiklar i barnkonventionen vi som bostadsbolag bör arbeta utifrån. Utifrån det har vi säkerställt inom vilka områden som vi gör ett fullgott arbete och vad vi kan bli bättre på.

De artiklar i barnkonventionen vi arbetat med:

 • Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3 del 1 – Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa
 • Artikel 6 – Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 • Artikel 12 – Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
 • Artikel 13 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.
 • Artikel 19 – Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
 • Artikel 23 del 1 – Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.
 • Artikel 27 – Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.
 • Artikel 31 – Barn har rätt till lek, vila och fritid.
 • Artikel 33 – Barn ska skyddas från narkotika.

Exempel på hur ÖBO arbetar i enlighet med barnkonventionen:

 • ÖBO tar ett stort ansvar för att förebygga och avhjälpa uppsägningar/vräkning och hemlöshet, i enighet med artikel 6 som lyfter barns rätt till liv, överlevnad, och utveckling. Det finns en stor medvetenhet hos de ansvariga i ärenden som avser barnfamiljer där barn kan fara illa och uppmärksammas särskilt.
 • Riktlinjen för våra externa samarbeten berör artikel 31, genom att arbeta med olika typer av verksamheter, inte bara idrottsaktiviteter utan även kulturaktiviteter, ger vi barn och unga möjlighet en varierad fritid.
 • I vår boinflytandeprocess finns en punkt där barnens perspektiv ska beaktas i ett tidigt skede av ett projekt. Dock finns här en stor utvecklingspotential för att kunna anpassa boinflytandeprocessen och göra det rent praktiskt genomförbart i respektive projekt, detta i enlighet med artikel 6.
 • ÖBO genomför trygghetsvandringar med olika lokala föreningar samt arbetar på olika sätt med brottsförebyggande åtgärder, detta i enlighet med artikel 19 och 33 för att skydda barn från fysiskt och psykiskt våld samt narkotika.
Tillbaka till Nyheter