fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Träd och gröna utemiljöer

Träden är inte bara vackra, utan också nyttiga. Om träden mår bra och får växa sig stora och bli gamla, bidrar de med ekosystemtjänster, som innebär stora nyttor för stadsmiljön.

ÖBO förvaltar idag cirka 14 00 träd som tillsammans fångar upp 2 546 kg luftföroreningar varje år. Träden tar också hand om 13 miljoner liter dagvatten varje år, som annars skulle belasta Örebros dagvattennät.

Större träd ger mer ekosystemtjänster

Träd fungerar som en grön lunga för staden. De ger en vacker miljö att vistas i, skugga på varma dagar, förbättrar luftkvaliteten och möjliggör habitat för smådjur. Därför är det viktigt att vi tar hand om träden som finns i våra stadsdelar.

Träd på parkeringar är viktiga för att dämpa den urbana ”värmeöeffekten”, med asfalt som annars står solbelyst under sommaren och skapar högre temperaturer. Dessutom dämpas regn av stora trädkronor och trädens rötter absorberar vatten. Allt det sammantaget betyder att träd i staden är livsviktiga för allas vårt välbefinnande.

Vi tittar på alla träd

2022 inledde ÖBO en omfattande inventering våra träd – hela beståndet ska kontrolleras. Arbetet beräknas ta tre år och syftet är att se hur träden mår för att veta hur vi kan ta hand om dem på bästa sätt.

Under inventeringen undersöker trädexperter alla träd på ÖBOs bostadsgårdar, mäter in trädens position och storlek, dokumenterar vilken trädart det rör sig om och skattar vitalitet och mående. Tack vare den samlade datan från inventeringen kan vi säkerställa att träden i vårt bestånd får en korrekt trädvård och att vi kan behålla trädnettot, det vill säga plantera ett nytt träd när ett sjukt tas ner. Under våren 2023 återplanterar ÖBO en mängd träd för att kompensera för all de som skadades i det kraftiga snöfallet i början av april 2022.

Trädplan för hållbar förvaltning över tid

Under 2022 togs en ny trädplan fram som innehåller riktlinjer för strategiskt planerings- och driftarbete gällande ÖBOs trädbestånd samt en skötselmanual för våra anställda som jobbar med trädvård.

Plantering vid nybyggnation

ÖBO planterar alltid träd vid nybyggnation av bostäder. För att säkerställa att även nybyggda områden blir gröna och klimatanpassade arbetar vi för att:

  • så stora växtbäddar som möjligt byggs, även på bjälklag.
  • artval tar hänsyn till ståndort och växtbädd – rätt växt på rätt plats!
  • artvalen tar hänsyn till ÖBOs och kommunens övriga trädbestånd.
  • planering av belysning, mark, ledningar och rör tar hänsyn till trädens utbredning.

Örebro kommuns policy för träd tillämpas på alla områden som rör fastigheter och träd i företaget.

Vid önskemål om trädfällning och större beskärningar

Det händer att hyresgäster eller medarbetare framför en önskan om att ett träd behöver fällas eller att en större gren ska tas bort för att den utgör en risk för fastighet eller boende. Alla beslut om trädfällning och större beskärningsarbeten fattas av ÖBOs trädgrupp. Har du ett önskemål som berör träd, gör en felanmälan till oss.

Felanmälan hanteras av trädgruppen. Om vi beslutar om fällning så bokförs det alltid, för att säkerställa att vi inte gör av med mer biomassa än vi producerar.

Tillbaka till ekologisk hållbarhet